عيناي ، عيناك...


تلك الأحداق القائمةفي الوجوه كتعاويذ من حلك ولجين.
تلك المياه الجائلة بين الاشفار و الاهداب كبحيرات تنطقن بالشاطىء وأشجار الحور
العيون! ألا تدهشك العيون؟
العيون الرمادية بأحلامها
والعيون الزرقاء بتنوّعها
والعيون العسلية بحلاوتها
و العيون البنية بجاذبيتها
والعيون القاتمة بما يتناوبها من قوة وعذوبة.

جميع العيون
تلك التي تذكرك بصفاء السماء
وتلك التي تريك مفاوز الصحراء وسرابها
وتلك التي تعرّج بخيالك في ملكوت أثيري كله بهاء
وتلك التي تمر فيها سحائب مبرقة مهضبة
وتلك التي لا يتحول عنها بصرك الا ليبحث عن شامة في الوجنة
العيون الضيقة المستديرة. والعيون اللوزية المستطيلة
وتلك الرحيبة اللواحظ البطيئة الحركات.
وتلك التي تطفو عليها الاجفان العليا بهدوء كما ترفرف أسراب الطيور البيضاء على بحيرات الشّمال
وتلك الاخرى ذات اللهيب الاخضر التي تلوي شعا عها كعُقافة كُلاّب على القلب فتحتجنه وغيرها,وغيرها,وغيرها
العيون التي تشعر
والعيون التي تفكر
والعيون التي تتمتع
والعيون التي تترنم
وتلك التي عسكرت فيها الاحقاد والحفائظ
وتلك التي غزرت في شعابها الاسرار

جميع العيون وجميع اسرار العيون
تلك التي يظل فيها الوحي طُلّعة خبأة
وتلك التي تكاثفت عليها اغشية الخمول
وتلك التي يتسع سوادها امام من تحب وينكمش لدى من تكره
وتلك التي لا تفتأسائلة " من انت " وكلما اجبتها زادت استفهاما
وتلك التي تقرر بلحظة " انت عبدي "
وتلك التي تصرخ " بي احتياج الى الألم اليس بين الناس من يتقن تعذيبي ؟ "
وتلك التي تقول " بي حاجة الى الاستبداد فأين ضحيتي ؟ "
وتلك التي تبتسم وتتوسل
وتلك التي تظل مستطلعة خفايات وهي تقول " الا تعرفني "
وتلك التي يتعاقب في مياهها كل استخبار وكل انجذاب وكل نفي وكل اثبات
العيون جميع العيون الا تدهشك العيون

وانت ما لون عينيك,وما معناهما,والى اي نقطة بين المرئيات او وراءها ترميان؟
قم الى مرآتك!
وانظر الى طلسميك السحريين, هل درستهما قبل اليوم؟
تفرس في عمق أعماقهما, تتبين الذات العليمة التي ترصد حركات الانام و تساير دورة الافلاك والازمنة.
في عمق أعما قهما ترى كل مشهد,وكل وجه,وكل شيء
واذا شئت ان تعرفني,انا المجهولة, تفرس في حدقتيك يجُدني نظرُك في نظِرِك على رغم منك


مي زيادة‎


Il viso ha pupille come amuleti d’ebano e argento
Acque da ciglia sgorganti, sponda di laghi cinta di pioppi
Gli occhi, non provi sgomento per gli occhi?
I sogni e i grigi occhi,
gli occhi blu dalle mille sfumature
gli occhi ambrati e dolci
la seduzione degli occhi chiari
la forza e la dolcezza degli occhi scuri.

Tutti gli occhi,
quelli chiari come il cielo
o profondi come l’oceano
o vasti e illusori come il deserto
quelli che portano i sensi nell’etereo regno dove tutto è bellezza
gli occhi percorsi da nubi piene di lampi e pioggia
quelli da cui distogli lo sguardo solo per cercare un neo,
chicco di bellezza
occhi vicini e tondi, occhi a mandorla e allungati,
infossati nelle orbite per aver troppo scrutato
quelli che, pigri, lentamente si volgono
quelli dalla palpebra superioreche lieve si posa,
come stormo di candidi uccelli
plana sui laghi del nord
altri occhi emanano raggi di fiamma verde,
come uncini attraggono il cuore che guarda
ed altri, ed altri ancora…
occhi sensibili
occhi pensierosi
occhi lieti
occhi che cantano
che armano odio e ira
che sono voragini di misteri!

Gli occhi e i loro segreti
Occhi celano pensieri, o li svelano
Occhi appesantiti dal velo dell’apatia
dalle pupille dilatate d’amore, e contratte d’odio
Occhi chiedono incessanti "chi sei" e
tornano a chiederlo ad ogni tua risposta
occhi che decidono in un lampo "tu sei mio schiavo"
o che implorano "ho bisogno di soffrire, chi saprà torturarmi?"
occhi che dicono "voglio opprimere, dov’è la mia vittima?"
occhi che sorridono e supplicano
occhi in cui risplende l’incanto della preghiera e l’estasi dell’orante
occhi che indagano nei tuoi segreti e chiedono "non mi conosci?"
occhi che alternano domande e seduzioni, dinieghi e affermazioni.
Gli occhi, gli occhi, non ti sgomentano, gli occhi?

E tu, qual è il colore dei tuoi occhi, cosa esprimono,
a quale visibile o invisibile si rivolgono?
Vai allo specchio
guarda i tuoi talismani incantati, li avevi mai studiati prima d’ora?
Osservali in fondo al loro abisso, troverai la voglia di sapere,
che spia il movimento del creato, e degli astri insegue l’eterno moto
e nell’abisso più profondo vedrai ogni luogo, ogni viso, ogni cosa…
E se vorrai conoscere me, l’ignoto, scruta le tue pupille,
il tuo sguardo mi troverà in se stesso, tuo malgrado.

May Ziadeh


1 commento:

  1. Esistono parole per esprimere l'Incanto?
    Forse no...solo "el sentido"..y nada mas...
    Momenti di tale Bellezza vanno gustati in silenzio, consentendo solo alla pelle di accogliere i brividi.

    Inside

    RispondiElimina