الفرق

تسئلني حبيبتي
مالفرق بيني وبين ... السماء
الفرق ما بينكما
انكي ان ضحكتي يا حبيبتي
انسى السماء

نزار توفيق قبانيL'amor mio mi chiede:
"Qual è la differenza
tra me e... il cielo?
"

La differenza è che se tu ridi
- amore mio -
io mi dimentico il cielo.

Nizār Tawfīq Qabbānī


1 commento: