حالة حبّ وإنسانية

Quelli che non sentono questo Amore
trascinarli come un fiume,
quelli che non bevono l'alba
come una tazza di acqua sorgiva
o non fanno provvista per il tramonto,
quelli che non vogliono cambiare
...lasciateli dormire.

جلال‌الدین محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی؛
Muhammad ibn Muhammad ibn Hussein Bahaa El Din Balkhi


Nessun commento:

Posta un commento